OG ONTWIKKELING

Vastinvest realiseert woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, winkelcentra en combinatieprojecten. Zowel in opdracht als voor eigen risico. Maar altijd als onderdeel van een totaalconcept, met een scherp oog voor ieders belangen.

Door oplossingsgericht te denken in plaats van productgericht. Daarbij luisteren we goed naar wat gebruikers willen. De "consument" heeft een grote stem in het ontwikkelingsproces. Want als flexibele en slagvaardige vastgoedorganisatie zijn we in staat om snel en doeltreffend in te spelen op veranderingen in de markt en in de samenleving.

Steeds vaker creëren we onze eigen kansen in vastgoedontwikkeling. Bijvoorbeeld door een gebouw of gebied te verwerven en daar een (andere) bestemming aan te geven. Of het nu gaat om een binnenstedelijke locatie, een uitleggebied of de revitalisering van een bedrijventerrein. Partnership staat hierbij centraal. Respect de basis.

Binnenstedelijke vastgoedontwikkeling is een uitdagend vak. "Stadslucht maakt vrij". Wellicht is die uitspraak een illustratie van het feit dat de stad één van de belangrijkste culturele verworvenheden van de mens vormt. Al vanaf de 4e nota Ruimtelijke Ordening is de compacte stad in Nederland een speerpunt van beleid. Het interessante is dat in deze tijd ook de "markt" de stad heeft ontdekt. Standaard woningen en standaard kantoren voor standaard mensen voldoen niet meer.

Er is nu een grote vraag naar woningen in de stedelijke gebieden; die belangstelling wordt veroorzaakt door een grote behoefte aan historische context, sociale netwerken en cultureel milieu. Om de stad aantrekkelijker te maken dienen winkels steeds meer in combinatie met horeca en entertainment te worden gebrancheerd. Ook voor hoogwaardige bedrijven die flexibel moeten opereren en zich moeten onderscheiden is de stad veel aantrekkelijker geworden dan het standaard bedrijventerrein.

Een dichte pakking, multifunctioneel (wonen, werken, winkelen en recreëren), vitaal en onderscheidend: vastgoedontwikkeling in stedelijke gebieden vinden wij een uitdagend vak. Maar binnenstedelijke ontwikkeling is ook complex en tijdrovend. Dit wordt vooral veroorzaakt door het multidisciplinaire karakter van de projecten en de vele vaak uiteenlopende belangen binnen en rond het ontwikkelingsgebied. Een goede samenwerking met alle betrokken partijen en het creëren van maatschappelijk draagvlak vormen vaak de sleutel tot succes.

Eerst de "software" dan de "hardware" Ook bij vastgoedontwikkeling gaat het eerst om mensen en markten en dan pas over gebouwen en hun omgeving. Wat willen mensen nu en in de toekomst en hoe beleven zij iets? Kortom het gaat om trends, lifestyle en emoties. Is een daarop gebaseerd concept in de markt haalbaar? Het gebouw of project is tenslotte het vormgegeven resultaat van een op grond van "mensenwensen" en markt gemaakt projectconcept.

Vastgoedontwikkeling is multidisciplinair. Architectuur vormt één van de disciplines. In onze ogen echter wel één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste. Wij houden van architectuur en wij verdiepen ons erin. Bij ieder project besteden wij bijzondere aandacht aan het selecteren van de architect (zie overzicht van de projecten). Wij zijn van mening dat in de kwaliteit van onze projecten tot uitdrukking komt.

Duurzaam bouwen, in deze wereld van overvloed en overschotten enerzijds en armoede, tekorten en milieuvervuiling anderzijds vormt duurzaam bouwen een maatschappelijke verplichting. De vier basiselementen die aan duurzaam bouwen ten grondslag liggen, zijn: energie-zuinigheid, extensief materiaalgebruik, multifunctionaliteit van het gebouw en maximale recyclebaarheid van de materialen. Bij ieder project passen wij deze vier elementen in een optimale mix toe.