OG BELEGGING

 - Nederlands vastgoed

 - Internationaal vastgoed

Nederlands vastgoed

De Nederlandse portefeuille van Vastinvest is opgebouwd uit directe beleggingen in onder meer woningen, kantoren, winkels en mixed-use projecten.

De Nederlandse markt is uit het oogpunt van risicospreiding te klein en dus kwetsbaar. Om deze reden staat voor de komende vijf jaar een groei van de buitenlandportefeuille gepland. Hierbij ligt de focus op transparante en ontwikkelde vastgoedmarkten gelijk verdeeld over Europa en de Verenigde Staten.

Waar we in Nederland projecten voornamelijk zelf ontwikkelen en aankopen, zullen we ons in het buitenland beperken tot voornamelijk participaties in vastgoedfondsen. Wij zullen een selectie maken van sterke proposities door gebruik te maken van nationale en locale kennis en expertise. Uitgangspunt is hier: Vastgoed Beleggingen.

Introductie

De strategische doelstelling van Vastinvest is het creëren van waarde uit vastgoed. Wij stellen ons ten doel de vastgoedportefeuille permanent te optimaliseren. Deze portefeuille is in Nederland opgebouwd uit directe beleggingen in onder meer woningen, kantoren, winkels en mixed-use projecten. De buitenlandse investeringen bestaan uit participaties in vastgoedfondsen.

Om inhoud te kunnen geven aan de strategische doelstelling is het toekomstbeleid onder meer gericht op schaalvergroting en spreiding van de portefeuille, een dynamisch portefeuillebeleid en selectieve vastgoedbeleggingen in het buitenland. De portefeuille zal de komende vier jaar sterk groeien. Deze groei wordt enerzijds veroorzaakt door waardestijging en anderzijds door nieuwe beleggingen.